Tractament de l’Ansietat Dental

Tractament de l’Ansiedad Dental

En aquest servei especialitzat l’objectiu és ajudar els pacients a controlar la seva ansietat dental a fi que puguin seguir el tractament que requereixen sense haver de recórrer a sedació o anestèsia general.

Empre tècniques cognitiu-conductuals (TCC) que inclouen pràctiques a fi de provar la validesa de les creences i/o pors de les persones sobre temes dentals, dessensibilització sistemàtica amb les situacions i objectes que generen ansietat i pràctiques en relaxació progressiva. Tot en un entorn idèntic al que es trobaran en situació de tractament dental, però sense cap tiups d’intervenció, a fi que es puguin practicar les habilitats apreses.

El tractament de l’ansietat dental ofereix diversos avantatges:

  • El pacient aprèn habilitats que el poden ajudar no només a tractar la seva ansietat dental sinó també en d’altres situacions que generen una resposta d’ansiedad o de por, així com estratègies d’enfrontament que poden ser aplicades en d’altres aspectes de la vida.
  • És més probable que un pacient acudeixi regularment a revisió dental i que segueixi pautes de prevenció/cura, el que redunda en una menor probabilitat de tractament dental posterior.
  • S’eviten riscos o reaccions inesperades associades amb la sedació.
  • És un tractament amb un cost sensiblement inferior comparat amb la sedació o l’anestèsia.
  • El tractament es pot completar en un temps relativament curt i els efectes són de llarga durada.